Болорсофт ХХК - Бүтээгдэхүүнүүд

Үндэсний зээлийн мэдээллийн сангийн систем


Банкууд ба банк бус байгууллагууд


Монгол улсын аралжааны банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагуудыг нэгдсэн нэг сүлжээнд холбох цогц систем юм. 


БуцахБуцах