Bolorsoft LLC - Энтерпрайс систем

Энтерпрайс систем

   Энтерпрайс систем гэдэг нь маш том хэмжээний хэрэглээний программ хангамжийн багц бөгөөд үүнийг амжилттай яваа байгууллагууд өдөр тутмын үйл ажиллагааны үр ашгийг нэмэгдүүлэх, мэдээллийн урсгалын тэгш бус байдлыг бууруулах, тайлан болон өгөгдлийн шинжилгээг агуулах гэм мэт цогц зорилгоор ашигладаг. Тиймээс энтерпрайс системийн чанартай, найдвартай байдал нь байгууллагын урт болон богино хугацааны ололтод ихээхэн нөлөөтэй юм. Тиймээс бидний үзүүлэх энтерпрайс үйлчилгээг авах нь таны байгууллагадаа оруулах үр ашгийг үлэмж нэмэгдүүлэх болно. 

 

Болорсофт ХХК-ны Энтерпрайс программ хангамжийн үйлчилгээ нь дараах давуу талуудтай

 

  • Хамгийн чанартай бөгөөд найдвартай
  • Хөгжүүлэх өртөг бага
  • Хөгжүүлэх хугацаа богино
  • Үйлчилгээ болон арчилгаа хялбар
  • Уян хатан бөгөөд дүгнэх боломжтой байдал
 

Энтерпрайс системийн үр ашигт байдал дараах хүчин зүйлст оршино

 

  • Программ хангамжийн чанар
  • Процессууд хөгжүүлэлтэд хэрэглэгдэнэ
  • Аж ахуйн дэд бүтэц
  • Зохистой үйлчилгээ
  • Программ хангамжийн арчилгаа болон үйлчилгээ
 

Энэхүү системийн хөгжүүлэлтээр мэргэшсэн багийн мэргэжилтнүүд төслийн хэрэгжүүлэлт, баримтжуулалт, төслийн бүх шатны цаашдын үйлчилгээг программыг хөгжүүлэх амьдралын цикл болон стандартын дагуу хийж гүйцэтгэн хүлээлгэн өгнө.