Болорсофт ХХК - Бүтээгдэхүүнүүд

Нокиа гар утасны програм хангамжийн монгол орчуулга (Palex.ru даалгавараар)
Монгол Опеноффис (Нээлттэй програм хангамжийн нутагшуулалт)
Гноме, КДЭ нутагшуулалт